Nota prawna

I. Prawo autorskie. Prawa własności przemysłowej.

Treść Serwisu chroniona jest prawem autorskim i nie może być w całości lub części kopiowana modyfikowana i rozpowszechniana bez pisemnej zgody ICN Polfa Rzeszów S.A.

ICN Polfa Rzeszów S.A. wyraża zgodę na przeglądanie Serwisu i drukowanie jego fragmentów wyłącznie dla użytku osobistego. Nazwy produktów zamieszczone w Serwisie są nazwami handlowymi lub/i zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w Serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez podmioty uprawnione i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione. W związku z powyższym dostęp Państwa do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody ICN Polfa Rzeszów S.A.

II. Zasady korzystania z Serwisu.

Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do sprzedaży jakichkolwiek produktów. Informacje zamieszczone w Serwisie mogą być zmienione bez uprzedzenia w każdym czasie.

Przesyłając do ICN Polfa Rzeszów S.A. materiał (w tym utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), np. za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez strony internetowe deklarujecie Państwo, że:

  • nie będzie zawierał żadnych treści niezgodnych z prawem;
  • nie narusza praw osób trzecich,
  • wyrażacie zgodę na nieodpłatne umieszczenie materiałów w serwisie przez czas nieoznaczony,
  • nie będą zawierać wirusów lub innych cechy mogących uszkodzić Serwis.
  • Korzystając z Serwisu zobowiązujecie się Państwo do podejmowania działań zgodnych z obwiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

III. Wyłączenie odpowiedzialności.

Informacje zawarte w Serwisie zostały opracowane przez ICN Polfa Rzeszów S.A. w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne. Informacje, dokumenty, produkty i usługi zawarte lub opisane w Serwisie mogą być przedstawione lub udostępnione w formie skróconej, niepełnej lub być przedawnione.

ICN Polfa Rzeszów S.A. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność wszystkich informacji umieszczonych w Serwisie, jednakże w przypadku uznania przez Państwa konieczności ich weryfikacji, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 017 86 65 332 lub poprzez wysłanie e-mail'a na adres biuro.spolki@valeant.com.

IV. Prawo właściwe.

Korzystanie z Serwisu podlega prawodawstwu polskiemu. Jakiekolwiek działania prawne odnoszące się do dostępu, użycia lub pobierania materiałów z Serwisu i ich dalszej eksploatacji będą rozstrzygane przez organ właściwy dla siedziby ICN Polfa Rzeszów S.A.

V. Ochrona danych.

Korzystania z serwisu internetowego www.icnpolfa.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na tej stronie warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo tych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z serwisu internetowego. Podczas przetwarzania danych zobowiązujemy się do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad ochrony tajemnicy oraz standardów bezpieczeństwa i poufności.
 

BAUSCHHEALTH COMPANIES INCBausch Health PolandSP. Z O.O.BAUSCH HEALTHPRODUKCJA KONTRAKTOWA